0
ShefBoiRD

Ukrainian DZs

Recommended Posts

I've looked, surfed, etc. for Ukrainian DZs. I only find about 6. I want to bring one of my rigs on my spring trip. (Been there 2* so far this year, another trip at Xmas.) I'd like to find more useful info about the DZs, people who've been there, etc. Prolly do most of my jumpin at the DZs around Kiev, but would love to find a DZ nearest to L'viv/L'vov. Any info would be helpful, anyone? If you speak Russian, it is ok - this forum doesn't seem to support typing cyrillic in UTF-8 or Unicode so I'll try to transliterate. ECLEE BbI TOLKE GOVOREET NA RUSSKOM, ETO XOPOWO - GDYE PARASHOOT B Ykpaina? CPACEEBO. My Russian is poor, Ukrainian hardly at all - but i can translate effectively with software when necessary.
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
as far as I know, there's only one DZ near Lviv, and I think I can find its coordinates for you... but the problem is that Ukrainian dropzones usually do not work at winter time, even the biggest ones near Kiev. the main point is that not many people want to jump in cold weather.

however, last winter it was possible to jump near (my native:)) Dnepropetrovsk - on the wonderful DZ Mayskoye, that looks and feels as if it's somewhere in Switzerland:). I mean it - it you visit Ukraine currently, you MUST see it:).

anyway, I'll find you some contact from Lviv, and you'll be able to if your wish to jump there come true or not...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Prevet Lena, practeetya dlya moe Pycckom, eto he xopowo. Ya ochenb shacleeva eclee BbI znayoo gdye DZ b Lviv, ochenb cpaceebo! Ya koopeet dacha b Staryava, (Mostiska Dva). Ya nravitz parashoot b xolod pogoda - eto he ploko - y mhe ect 2 perchatkee! Ya hachoo bbIdit Mayskoye( ee tozhe Dnepropetrovsk), ya nravitz Switzerland! Ochenb cpaceebo dlya tboe infos!

Greetings! I'm sorry for my poor Russian, It is SO much easier to type in cyrillic than to transliterate to latin characters.

I am very happy if you know where there is a DZ near to Lviv, thank you very much! I bought a home in Staryava near (Mostiska Dva). I like jumping in cold weather-it is not bad-I have 2 gloves! I want to see Mayskoye (and also Dnepropetrovsk), I like Switzerland! Thank you very much for your informations!

Such a beautiful country!
:)
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Here is the web site of the DZ near Lviv - http://extreme.lviv.ua/ but it's all in Ukrainian, so here are contacts from the site, maybe some of these guys will be able to answer you in English.

Valery (aka ZIPPO), zippo(dog)extreme.lviv.ua, icq900100 , phone 8 050 6687717
Oksana (Hoks), hoks(dog)extreme.lviv.ua, icq 299972, 8 050 3705362
Victor, kastorskiy(dog)extreme.lviv.ua, icq 739996, 8 068 5103591It's great that you have two gloves:). But the point is that they may just don't want to take off their plane - just because it's normal practice for most of local dropzones to interrupt their activity in winter time.

But I have good news for you anyway! I know for sure that there are air balloons somewhere by Lviv, and they drop skydivers sometimes! I think that the guys from the DZ must have some contacts of this enterprise:).

Also in Carpathians mountains - on some ski resorts - you can jump from some kind of paramotor... I just have no idea how this thing is called correctly:). Again, I could give you some info about the guy who usually organizes these events, but I have no idea how interesting such fun jumps may be for you:)...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hello, ShefBoiRD!

That's nice you plan to live near Lviv - it's wonderful ancient middieval city! and surroundings are great - you'll love Carpathian mountains, I am sure!

As for you questions about our DZ neal Lviv (DZ "Tsuniv").
I have good news for you!B| We jump in winter! ;)
We made some jumps in December last year :) same this year, as we expect! So please come, will be happy to meet you! ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
I hope I can type in cyrillic here - I am using character encoding "Cyrillic (Windows-1251)".

Ïð³âåò Îêñàíà! È òîæå ïðèâåò Ëåíà! B|

Î÷åíü è î÷åíü ñïàñèâî äëà òåáÿ ïèñüìî! :)
Thank you both so much for your letters, it is very pleasant for me to receive such helpful informations. I am sorry my Russian is so bad, I have only been learning for 6 months. I need to begin studying Ukrainian (& Polish also), because my home is less than 1 km from Polish border I think. Lviv is a very beautiful city. I have a friend (from Áóñò³â) who goes to university there in Lviv studying ecology. I am always very happy to meet new friends.

Oksana, I went to your website, it is VERY cool! I found your AFF video, verrry nice! In ñøà/usa I have USPA 'B' license (intermediate). My rig I will bring is a vector. Yes I have an AAD (Cypres). Of course I will bring my logbook and license and packing card. I am curious what else I might need to bring so I am legal to jump in Ukraine? I may bring my second rig with me also, to sell if anyone is interested or even just to leave at my home in Ukraine.

I think I will next be in Ukraine 20-30 of December. As soon as I can find good work, I wish to move to Ukraine permanently. I will hope to do many jumps there! B|
yours,
Devi LaFievre / Äçéâ³ ËàÔ³âð / Äçéâè ËaÔèâð
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
It's a little off topic and difficult to explain, but I'll try. I think perhaps it is something to do with what's called 'pioneer spirit'. I don't know how that term would translate. I see many exciting opportunities for Ukraine as a young country. Building infrastructure, solidifying position in the world, such things are exciting (for me). Ukraine has freedoms my country will never see again, because the sheeple have given them away. Yes, I have many Ukrainian friends and I have spoken with many Ukrainian people and I do understand where some people may consider Ukraine 'not as much freedom' as I may think. Some of my Ukrainian friends and I are very close. On the whole, for me, after many years of travelling and visiting many different places, much careful research & planning, I know Ukraine is where I wish to be. B|
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Devi, I am glad you liked the video and the web-site :) Both me, and my friends, who made this site almost out of nothing, were happy to hear that :)

When you are in Lviv, please, call or contact me somehow so that I could inform you whether the jump season is still open in Tsuniv (Öóíèâ). Yes, I think that the documents you mentioned in your post are quire sufficient, however, I will ask, and if different, I'll inform you.

I am also happy that you wish to stay in Ukraine. I travel a lot, but any way coming back to Ukraine is always striking :) in all possible meanings!

Ukrainian are very hospitable! Don't hesitate to call me if you need a guide around a city! See you soon and have a nice trip to Ukraine! ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Àé ñèíê âè øóä êîíòèíüþ çè òðàäèøí îô ñïèêèíã èíãëèø èí ðàøí ôîðóì! Çåòñ âîò ìýéñêñ èò ôàí, ðàéò?
Android+Wear/iOS/Windows apps:
L/D Vario, Smart Altimeter, Rockdrop Pro, Wingsuit FAP
iOS only: L/D Magic
Windows only: WS Studio

Share this post


Link to post
Share on other sites
:D;)B| LOLOLOLAROFAPMP - Àé ñèíê ñî òó!!!!! Àé ëàô ñî ìó÷!

Íå òîæå ìíå êòî (makes) àíãëèñêè ïèñìî â (cyrillic)! ;)

Âåðè ê÷ë Þðè! Very Cool Yuri!!

Àé ñèíê àé âûë ëàéê ïàðàøóòèíã â Óêðà¿íà!!!!
ß íðàâèòñ ïàðàøóòèíã â Óêðà¿íà!!!!!
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
î÷åíü ñïàñèâî Îêñàíà! ß òåëåôîíàþ ïî òåáå êîãäà ß â Ëâîâ! ß íàõîæóñü â Óêðà¿íà 24 Äåêàáðÿ äî 21 ßíâàðÿ!

Thank you very much Oksana! I will contact you! I am in Ukraine 24 of December to 21 of January!

Dévi (Davy) / Äçéâ³ / Äçéâè
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

Àé ëàô ñî ìó÷!Ëàâ õó? Àé õîóï þ ëàâ Õàãåí, íîò ìè! Þ ãîò ìè âîððèä. Àð þ ý ìýí îð ý âóìàí???
Android+Wear/iOS/Windows apps:
L/D Vario, Smart Altimeter, Rockdrop Pro, Wingsuit FAP
iOS only: L/D Magic
Windows only: WS Studio

Share this post


Link to post
Share on other sites
Íåò Íåò - Àé ëàô áèêîç àé ñèíê èò èç âåðè êóë òó ðàéò àíãëèñêè (with?) ñèðèëûê êàðàêòðúç! Àé äîíò íî (ß íå çíàþ) âîò çè âîðä ôîð "êóë" â Ðóññêîì - "êóë" åòî "âåðè ãóä!"

-- Íà Ðóññêîì:
ß ñìåÿëñÿ, ïîòîìó ÷òî ÿ äóìàþ, ÷òî Î×ÅÍÜ ïðîõëàäíî íàïèñàòü àíãëèéñêèé ÿçûê ñ êèðèëëè÷åñêèìè õàðàêòåðàìè! ß íå çíàþ òî, ÷òî - ñëîâî äëÿ "ïðîõëàäíîãî" íà ðóññêîì ÿçûêå. "Ïðîõëàäíûé" = "Î÷åíü õîðîøî!"! ß ñìåÿëñÿ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ïðè ïèñüìå àíãëèéñêîãî ÿçûêà ñ êèðèëëè÷åñêèìè õàðàêòåðàìè,è ÍÅ ñìåÿëñÿ ÍÀÄ Âàìè!

** àíãëèñêè:
I laughed, because I think it is very cool to write English language with cyrillic characters! I do not know what word is "cool" in Russian. "Cool" = " it is very good! "! I laughed TOGETHER WITH you at writing English language with cyrillic characters, and did not laugh AT you!

:)Áëó Ñêàéç!
Ï.Ñ. Íå âîëíóéòåñü, èò èç àëë ôóí èí çèñ ôîðóìç.
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

Íåò Íåò - Àé ëàô áèêîç àé ñèíê èò èç âåðè êóë òó ðàéò àíãëèñêè (with?) ñèðèëûê êàðàêòðúç! Àé äîíò íî (ß íå çíàþ) âîò çè âîðä ôîð "êóë" â Ðóññêîì - "êóë" åòî "âåðè ãóä!"êóë òó ðàéò ñèðèëûê êàðàêòðúç! - èç èò ìàíãîëèàí îð ñàìñèíã?
àé ýì óàíäåðèíã õàó äèâåðñèôàéåä àóýð òàéò êàìüþíèòè õåç áèêàì ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Çèñ èç êóë! Âè êåí íàó ðàéò èí 4 âåéç: èíãëèø ñïåëëä èí ðàøí, ðàøí ñïåëëä èí èíëèø, èíãëèø ñïåëëä èí èíãëèø, ýíä ðàøí ñïåëëåä èí ðàøí!!! Ýìýéçèíã!

Zaebis'! My teper' mozhem pisat' 4 sposobami: angliiskii po-russki, russkii po-angliiski, angliiskii po-angliiski i russkii po-russki!!! Neveroyatno!

This is cool. We can now write in 4 ways: English spelled in Russian, Russian spelled in English, English spelled in English, and Russian spelled in Russian!!! Amazing!

Çàåáèñü! Ìû òåïåðü ìîæåì ïèñàòü 4 ñïîñîáàìè: àíãëèéñêèé ïî-ðóññêè, ðóññêèé ïî-àíãëèéñêè, àíãëèéñêèé ïî-àíãëèéñêè è ðóññêèé ïî-ðóññêè!

And if Hagen adds Ukranian to the mix, we can write in 9 ways!!!
Android+Wear/iOS/Windows apps:
L/D Vario, Smart Altimeter, Rockdrop Pro, Wingsuit FAP
iOS only: L/D Magic
Windows only: WS Studio

Share this post


Link to post
Share on other sites
ß èìåë äîâîëüíî ïðîõëàäíûé âûõîä â÷åðà, äåëàþùèé V.R.W. ñ ìîèì òðåíåðîì ÔðèÔëàé. Äëÿ ìåíÿ, ÿ îáû÷íî áîìáëþ èç ñàìîëåòà â òî, ÷òîáû ñèäåòü. Íà ñåé ðàç, ÿ ïðîáîâàë êîå-÷òî íîâîå. ß ïåðåõîäèâøèé îò ìîèõ ïåðåäíèõ ïåòåëü äî ðóëîíà, è çàòåì â òî, ÷òîáû ñèäåòü. Äà, ÿ èìåþ âèäåî. Êîãäà ÿ ïîìåùàë ýòî ñ ìîåé êàìåðû íà ìîé êîìïüþòåð, ÿ áóäó ïðîáîâàòü îáúÿâèòü ýòîò âûõîä çàâòðà.

Àé õàä î ïðåòè êóë åãçèò åñòðäýé äóèíã Â.Ð.ÞÞ. âûò ìàé ÔðèÔëàé êî÷. Ôîð ìè, àé íîðìàëè áîì àîò èíòó î ñèò. Çèñ òàéì, àé òðàéä ñîìçåíã íó. Àé òðàíçèøîíä ôðîì ìàé ôðîíò ëóïñ òó î ðîë, àíä çåí èíòó î ñûò. Åñ, àé õàâ âûäèî. Âåí àé ïóò èò ôðîì ìàé êàìåðà òó ìàé êîìïþòð, àé âèë òðàé òó ïîñò çèñ òóìîðî.

I had a pretty cool exit yesterday doing V.R.W. with my FreeFly coach. For me, I normally bomb out of the plane into a sit. This time, I tried something new. I transitioned from my front loops to a roll, and then into a sit. Yes, I have video. When I put it from my camera to my computer, I will try to post this exit tomorrow.

Ï.Ñ. ß íå çíàþ ÷òî åòî ñëîâî äëà "VRW-Vertical Relative Work": "Â.Ð.ÞÞ."? - "Â.Î.Ð. - Âåðòèêàëüíàÿ Îòíîñèòåëüíàÿ Ðàáîòà"? B|
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Õîðîøî, âîò - ìîé âûõîä íà ìîåé òðåòè, âñêàêèâàþò â âîñêðåñåíüå. Ýòî èãðàåò íàìíîãî ëó÷øå ñ "Ðåàëüíûì Èãðîêîì"("Real Player") ÷åì ñ "Èãðîêîì ÑÌÈ Windows"("Windows Media Player") --
**
ÕÎÊÝÉ, õûð èç ìàé åãçèò îí ìàé ñðä äæóìï îí ñóíäàé. Ûò ïëýéç ìó÷ áåòð âèò "Ðûë Ïëýéð" çàí âèò "Âèíäîç Ìèäèÿ Ïëýéð" --
**
OK, here is my exit on my third jump on Sunday. It plays much better with "Real Player" than with "Windows Media Player" --

¡¡Áëó Ñêàéç!!
ØåôÁîÿàðäè

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=22471867
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ñèíèå Íåáåñà!

Òåïåðü ÿ îáúÿâèë ìîå âèäåî â:
http://www.youtube.com/watch?v=rIApW3iOPOg

è òîæå â:
http://myspacetv.com/index.cfm? Fuseaction=vids.individual*videoid=22471867
-
"Ñêèäàíñ", êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ìîåé äîìàøíåé Äðîïçîíà, èìååò ïðîõëàäíîå âèäåî â:
http://myspacetv.com/index.cfm? Fuseaction=vids.individual*videoid=4134624 "Ñêèäàíñ Äýâèñ"
-
Áëó Ñêàéç!!
Dévi / Äýéâi / Äýéâè / ØåôÁîÿàðäè

***
Ï.Ñ. Àé õàâ èò ïîñòä àò:
http://www.youtube.com/watch?v=rIApW3iOPOg
-
&
http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=22471867
-
"Ñêèäàíñ â Äýâèñ, Êàëèôîðíÿ" âè÷ èç ìàé õîì ÄÇ, õàç à êóë âèäåî â:
http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=4134624

***
p.s. I have it posted now at :
http://www.youtube.com/watch?v=rIApW3iOPOg
&
http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=22471867

Skydance, which is my home DZ, has a cool video at:
http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=4134624 Skydance Davis

Blue Skies!
Dévi / Äýéâi / Äýéâè / ShefBoiRD
Strafing field mice, twice an hour.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dave. On behalf of all those people who speak both Russian and English, may I ask you to write only in English. Russian-spelled English is good for fun, but do not take it too seriosuly. Guys are joking! (ãîíÿò!!!).
Âñå òåì, êòî íå ìîæåò âûíåñòè àíãëèéñêèé â ðóññêîÿçû÷íîì ôîðóìå: äà âû çàäîëáàëè ñâîèì èñêðîìåòíûì þìîðîì è ðàøí/èíãëèøñïåëä-èíãëèø/ðàøí. ß óæå ìîë÷ó ïðî ñêàéöåíòð! Îñòðîóìíî øîêàïåö! Õîòü êòî-íèòü ìîæ êèíåò ñöûëêó ñþäà? Íà ñêàéöåíòðå ÿ íå çàðåãèñòðèðîâàííà, è ðàç òîâàðèñ÷ Äåâè çäåñü ïðèñóòñòâóåò, à òàì íåò, òî áûëî áû ñîâñåì íå ëèøíèì ïîñòàâèòü åãî â èçâåñòíîñòü, èëè âàùå çàøèáèñü îáñóæäàòü åãî â åãî ïðèñóòñòâèè. Åñëè âû, êîíå÷íî, ïðåóâàæàåìûå ñêóäèâåðû, íå âîçðàæàåòå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account. It's free!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
0